Charles Johnson (snaffles) Payne
British (1884 – 1967)