Mstislav Valerianovich Dobuzhinsky
Russian (1875 – 1957)