Vasili Vasilievich Perepletchikov
Russian (1863 – 1918)